Ansökan till förskola

Ködatum

Ködatumet räknas från det datum du ansökt om plats. Ditt barns sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare.

Varje val har ett eget ködatum. Om du ändrar din ansökan, genom att lägga till ett nytt val, blir ködatumet för det nya valet det datum du gör ändringen. Dina tidigare val behåller sina ködatum.

Att ändra rangordning på dina val påverkar inte ködatumet.

Gör du en helt ny ansökan så skrivs den tidigare ansökan över och då får alla val nya ködatum.

Så fördelas lediga platser

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Länk till ansökan: https://forskola.stockholm/kotid-och-erbjudande-om-plats/